Chcemy zmiany prawa dla zwierząt! Zmień razem z nami los zwierząt w Polsce! To jest ten czas!

Podpisz petycję – Twój głos ma znaczenie!

Mamy 22304 podpisy
90%
Potrzeba jeszcze co najmniej 2696 podpisów.

Problem z egzekucją Ustawy o ochronie zwierząt

Fundacja Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż przez 2015 rok monitorowały polski wymiar sprawiedliwości i Policję w kontekście egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt. Monitoringiem objęliśmy 1/3 wszystkich w Polsce sądów i prokuratur rejonowych oraz wszystkie komendy wojewódzkie, a w dwóch województwach również komendy powiatowe – łącznie prawie 300 instytucji. Przebadaliśmy 897 spraw sądowych.

Pobierz raport z monitoringu

To co udało nam się ujawnić – przeraża! Jak wygląda w rzeczywistości ochrona prawna zwierząt w Polsce XXI wieku?

 • większość spraw dotyczących znęcania się nad zwierzętami jest umarzana już na poziomie prokuratury rejonowej. Zaledwie 19% spraw zakończyło się wniesieniem do sądu aktu oskarżenia!
 • w 86% wyroków pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami jest orzekanych w zawieszeniu!
 • nawet najbrutalniejsze przestępstwa: np. spalenie żywego kota w piecu centralnego ogrzewania, gwałt na psie czy krowie, zagłodzenie kilkunastu zwierząt gospodarskich nie zakończyły się orzeczeniem przez sędziów kary bezwzględnego pozbawienia wolności.
 • przestępstwa przeciw zwierzętom gospodarskim i dzikim były statystycznie mniej surowo karane przez organy wymiaru sprawiedliwości niż przestępstwa przeciw zwierzętom domowym – jeszcze więcej umorzeń, brak wyroków bezwzględnego pozbawienia wolności.
 • sądy rzadko korzystały z orzekania środków karnych z katalogu zamieszczonego w Ustawie o ochronie zwierząt (odebranie zwierzęcia, zakaz posiadania zwierzęcia, nawiązka)
 • sądy w większości przypadków zwalniały winnych łamania Ustawy o ochronie zwierząt od zapłaty kosztów sądowych (54,3%) i opłat sądowych (58,4%).

Największym problemem wcale nie jest orzekanie niskich kar, największym problemem jest wysoki odsetek umorzeń i orzekanie kar, które nie są dotkliwe dla sprawców np. wyroków w zawieszeniu!

Postulujemy:

 1. uproszczenie przepisów określających przedmiotowe i podmiotowe znamiona przestępstw w Ustawie o ochronie zwierząt w celu jednoznacznego określenia katalogu zachowań niedozwolonych wobec zwierząt
 2. wprowadzenie odpowiedzialności karnej dla sprawców cierpienia zwierząt działających nie tylko w zamiarze bezpośrednim, ale także ewentualnym (przy okazji realizacji innego celowego działania) oraz z winy nieumyślnej (na skutek niezachowania środków ostrożności wymaganej w danych okolicznościach)
 3. podniesienie wysokości kar za przestępstwa określone w Ustawie o ochronie zwierząt oraz zróżnicowanie kar w zależności od zamiaru z jakim działa sprawca przestępstwa
 4. orzekanie wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom przede wszystkim kar wolnościowych o znacznym stopniu dolegliwości (grzywna, ograniczenie wolności polegające na obowiązku świadczenia kontrolowanej pracy społecznej na rzecz zwierząt)
 5. zwiększenie częstotliwości orzekania wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom określonych w Ustawie o ochronie zwierząt środków karnych (nawiązka na cel związany z ochroną zwierząt, zakaz posiadania zwierząt).
  Społeczeństwo polskie od wielu lat oczekuje zmiany prawa, dzięki której zwierzęta byłyby wreszcie należycie chronione! 94% Polek i Polaków ankietowanych w ramach monitoringu uważa, że kary za przestępstwa wobec zwierząt są zbyt niskie!

Podpisz petycję, zmień los zwierząt już dziś, zachęć znajomych do podpisywania i udostępniania petycji!

Zmieńmy los zwierząt w Polsce już dziś!

Podpisz petycję

Podpisz petycję

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny

Dotyczy: Egzekucji przepisów karnych Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt przez organy ścigania i sądy powszechne

Fundacja Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż w 2015 roku monitorowały egzekucję przepisów karnych Ustawy o ochronie zwierząt przez organy ścigania i sądy powszechne w latach 2012-2014. Monitoringiem objęto 1/3 wszystkich sądów i prokuratur rejonowych oraz wszystkie wojewódzkie komendy policji. Łącznie monitorowaliśmy około 300 instytucji i zbadaliśmy 897 spraw o przestępstwa przeciwko zwierzętom, które trafiły na wokandy sądów.

W trakcie monitoringu odkryliśmy kilka bardzo niepokojących tendencji, na które chcemy zwrócić uwagę Pana Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego:

 1. 74,1% spraw o przestępstwa z Ustawy o ochronie zwierząt zarejestrowanych w jednostkach badanych prokuratur rejonowych w latach 2012 – 2014 zostało zakończonych odmową wszczęcia dochodzenia lub jego umorzeniem, zaledwie 19,2% spraw zakończyło się przesłaniem przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia do sądu.
 2. 53,7% sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom zostało skazanych przez sądy w tym okresie na karę pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszano warunkowo w 86% przypadków. Kara była warunkowo zawieszana nawet gdy sprawca skazywany był za przestępstwo znęcania się w typie kwalifikowanym szczególnym okrucieństwem lub gdy odpowiadał jednocześnie za popełnienie dwóch przestępstw przeciwko różnym zwierzętom w typie kwalifikowanym. Na tego typu symboliczne kary skazano m.in. sprawcę znęcania się nad kotem, który spalił go w piecu centralnego ogrzewania, sprawcę pobicia tchórzofretki drewnianą pałą, sprawczynię zabicia psa poprzez odcięcie mu głowy na pieńku przy użyciu siekiery. W przypadku znęcania się nad zwierzętami tzw. hodowlanymi wyroki były najczęściej umarzane.
 3. Sądy sporadycznie orzekają wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom kary wolnościowe o znacznym stopniu dolegliwości, np. ograniczenie wolności (w latach 2012 – 2014 zastosowano ją tylko wobec 17,9% skazanych z Ustawy o ochronie zwierząt). Nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt orzekane są wobec 40,4% skazanych za przestępstwa przeciwko zwierzętom. Średnia wysokość zasądzonej nawiązki w badanym okresie była stosunkowo niska i wynosiła 740 zł. Życie lub cierpienie zwierząt wyceniane jest przez sądy już od 100 zł grzywny samoistnej.
 4. Sądy w większości przypadków zwalniały skazanych za przestępstwa z Ustawy o ochronie zwierząt od zapłaty kosztów sądowych (54,3%) i opłat sądowych (58,4%).

Na bazie zebranych w trakcie monitoringu danych przede wszystkim postulujemy:

 1. Wprowadzenie do Ustawy o ochronie zwierząt uprzywilejowanego typu przestępstwa związanego z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt. Za jego popełnienie odpowiadałby sprawca czynu prowadzącego do skutków tożsamych lub porównywalnych ze znęcaniem się, o ile działa on z winy umyślnej w zamiarze ewentualnym lub czyn ten jest skutkiem naruszenia przez niego reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach. Za czyn zabroniony popełniony w tego rodzaju okolicznościach (tj. bez zamiaru bezpośredniego konstytuującego znamiona podmiotowe przestępstwa znęcania się nad zwierzętami ) karą adekwatną dla sprawcy wydaje się grzywna samoistna lub ograniczenie wolności oraz środek karny w postaci nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt.
 2. Podniesienie wysokości kar za obecnie stypizowane w Ustawie o ochronie zwierząt przestępstwa (niehumanitarne / nieuzasadnione uśmiercanie zwierząt; znęcanie się nad zwierzętami) w typie podstawowym oraz kwalifikowanym. Od wejścia w życie Ustawy o ochronie zwierząt w 1997 roku kary za określone w niej przestępstwa zostały nieznacznie podniesione przez ustawodawcę tylko raz, w 2011 roku.
 3. Orzekanie wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom przede wszystkim kar wolnościowych o znacznym stopniu dolegliwości (ograniczenie wolności polegające na obowiązku świadczenia kontrolowanej pracy społecznej na rzecz zwierząt) zamiast kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres próby.
 4. Zwiększenie częstotliwości orzekania wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom określonych w Ustawie o ochronie zwierząt środków karnych (nawiązka na cel związany z ochroną zwierząt, zakaz posiadania zwierząt).

Zaniepokojeni wynikami przeprowadzonego przez nas monitoringu zwracamy się do Pana Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego o wywarcie swoim autorytetem wpływu na podległe jednostki prokuratur rejonowych oraz sądy rejonowe w zakresie egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt i wdrożenia naszych rekomendacji w życie. Prosimy o objęcie osobistym nadzorem tych spraw i pokazanie, że przemoc wobec zwierząt nie może być przez organy wymiaru sprawiedliwości traktowana jako sprawy mniej istotne, bagatelizowane czy pozostające w obszarze „niskiej społecznej szkodliwości”.

Społeczeństwo polskie od wielu lat oczekuje takiej zmiany – 94% osób ankietowanych w ramach monitoringu uważa, że kary za przestępstwa wobec zwierząt są zbyt niskie. 63% ankietowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt i 57% obywateli domaga się ponoszenia odpowiedzialności karnej przez sprawców cierpienia zwierząt, którzy nie działali z umyślnym zamiarem wyrządzenia krzywdy zwierzęciu.

Wraz z tysiącami Polaków i Polek uważamy, ze pora na wprowadzenie znaczącej zmiany również dla zwierząt. Liczymy, że Pan Minister i Prokurator Generalny wesprze nasze starania w tej kwestii i podejmie działania o które prosimy.

Z poważaniem,
Dawid Karaś, Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż
Joanna Wydrych, Fundacja Czarna Owca Pana Kota

Chcemy zmiany prawa dla zwierząt!

Dotyczy: Egzekucji przepisów karnych Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt przez organy ścigania i sądy powszechne

%%twój podpis%%

     

Wesprzyj kampanię

Fundacja Czarna Owca Pana Kota codziennie ratuje zwierzęta, nie dzieli ich na lepsze i gorsze. Prowadzi działania edukacyjne, promuje wolontariat na rzecz zwierząt, organizuje spotkania, warsztaty, szkolenia, wspiera białoruskie, ukraińskie i polskie organizacje wyposażając je w wiedzę, by efektywniej działały na rzecz zwierząt, opracowuje raporty i publikacje książkowe, realizuje filmy i spoty, by mówić o prawach zwierząt i kształtować pełen empatii i szacunku stosunek do wszystkich zwierząt. Ponadto inspiruje ludzi do zmiany, mówi o prawach zwierząt, diecie roślinnej wskazując, jaki wpływ mają nasze działania i decyzje na zwierzęta i ich życie.
www.czarnaowca.org

Stowarzyszenie Ekostraż , dolnośląska organizacja pożytku publicznego zajmująca się humanitarną ochroną zwierząt domowych, dzikich, wolno bytujących i gospodarskich. Podejmuje bezpośrednie interwencje w przypadkach podejrzenia znęcania się ludzi nad zwierzętami oraz reprezentuje interesy zwierząt w postępowaniach prawno-karnych i prawno-administracyjnych. W latach 2010–2015 Ekostraż podjęła 2609 interwencji, udzielając bezpośredniej pomocy 3013 zwierzętom domowym, dzikim i wolno bytującym. Od 2010 roku prowadzi program humanitarnej ochrony dolnośląskich jeży europejskich.
www.ekostraz.pl

Jak wspierać?

Udostępnij petycję i nasz raport – powiedz o nim swoim znajomym.
Wesprzyj kampanię finansowo! Każda kwota ma znaczenie: 5, 10, 15, 50, czy 100 zł przybliża nas do zwycięstwa. Od Twojego zaangażowania zależy powodzenie akcji. To jest nasza wspólna sprawa!
Czarna Owca   Ekostraż
Zaangażuj się w nasze działania, przekaż 1% podatku na działania dla zwierząt!