Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Serwisu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 4. Serwis prowadzi Fundacja Czarna Owca Pana Kota z siedzibą 31-559 Kraków, ul. Na Szaniec 23/36, KRS: 0000325626, NIP: 6751410960, REGON: 120874878 , adres e-mail: fundacja@czarnaowca.org [„Usługodawca”].

§2. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się:
  a) do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi;
  b) do posługiwania się danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi;
  c) korzystać z Serwisu zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przeznaczeniem Usługi oraz zasadami współżycia społecznego;
  d) korzystać z Serwisu w sposób nieprowadzący do jej niedziałania, utrudniania lub zakłócania funkcjonowania (w przypadku logowania się różnych Kont z tego samego adresu IP mogą wystąpić zakłócenia podobnie jeśli na to samo Konto logują się różne osoby w tym samym czasie);
  e) niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich;
  f) nieingerowania w kod źródłowy Serwisu;
  g) niegenerowania nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Serwis.

§3. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca może wysyłać za pomocą adresu e-mail, powiadomienia dotyczące Serwisu.
 2. Usługodawca może badać sposób korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki zgodnie z Polityką Prywatności). Jeżeli Usługodawca nie informuje o przetwarzaniu cookies oznacza to, że ich nie przetwarza (za wyjątkiem sesyjnych plików cookies – tzw. techniczne, o których informować nie musi).
 3. Usługodawca ma prawo, według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu.

§4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Czarna Owca Pana Kota z siedzibą 31-559 Kraków, ul. Na Szaniec 23/36, e-mail: fundacja@czarnaowca.org
 2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail tomek@czarnaowca.org
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wyrażenia poparcia dla propozycji zmian w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt przedstawionych w Serwisie.
 4. Dane będą zbierane na podstawie zgody Użytkownika.
 5. Zebrane dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, zawodu i adresu e-mail zostaną przekazane Ministerstwu Sprawiedliwości jako dowód poparcia społecznego dla propozycji zmian w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt przedstawionych w Serwisie.
 6. Dane będą przechowywane przez Usługodawcę do chwili usunięcia ich na żądanie Użytkownika lub do chwili przekazania ich Ministerstwu Sprawiedliwości jako dowodu poparcia społecznego dla propozycji zmian w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt przedstawionych w Serwisie.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych.
 10. Usługodawca przetwarza dane o sposobie korzystania z Serwisu przez osoby go odwiedzające, w tym Użytkowników zgodnie z §5 Regulaminu.

§5. Polityka Prywatności

 1. Użytkownik podpisując petycję w Serwisie podaje imię i nazwisko, zawód oraz adres e-mail.
 2. Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika nie są widoczne dla nikogo poza Usługodawcą oraz Ministerstwem Sprawiedliwości (od chwili przekazania ich jako dowodu poparcia społecznego dla propozycji zmian w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt przedstawionych w Serwisie).

§6. Pliki cookie

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy lub innych podmiotów.
 2. Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji.
 3. Usługodawca informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Usługodawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Usługodawca informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności Usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§7. Odpowiedzialność

 1. Każdy Użytkownik odpowiada za poprawność danych, w tym danych osobowych którymi się posługuje.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. a) niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika,
  b) brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności;
  c) ograniczenia lub nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika, z którego korzysta, a które uniemożliwia korzystanie z Serwisu;
  d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek korzystania przez niego z Serwisu,
  e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działań lub zaniechań Użytkownika, w szczególności poprzez korzystanie z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem;
  f) poniesione szkody jak i utracone korzyści Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Usługodawca;
  g) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które nie zostały spowodowane na skutek działania Usługodawcy;
  h) linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich, które dostępne są w ramach świadczonej Usługi. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron;

§8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
The Categories: Bez kategorii